เป้าหมายของเรา

พื้นที่แม่ข่าคือสถานที่ที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่มาแต่โบราณ และปัจจุบันยังมีผู้คนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่นี้อยู่
Chiang Mai Alive แม่ข่า จึงมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการนำเสนอชุมชนอย่างยั่งยืน
ผ่านกิจกรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ที่ออกแบบมาผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อให้แม่ข่าเป็นแม่ข่าที่ทุกคนอยากให้เป็น

จัดทำฐานข้อมูลเรื่องราวของแม่ข่า

หลายสิบปีที่ผู้คนมากมายพยายามพัฒนาส่งเสริมคลองแม่ข่า จึงทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นกระจายหลากหลาย

เราเชื่อว่าหากจะทำให้พื้นที่ถูกพัฒนาจริง ต้องมีแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลอันมีประโยชน์จากผู้คนต่างๆมารวมกัน

พื้นที่ร่วมรวมมุมมองและทิศทางของแม่ข่า

หลายสิบปีที่ผู้คนมากมายพยายามพัฒนาส่งเสริมคลองแม่ข่า จึงทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นกระจายหลากหลาย

เราเชื่อว่าหากจะทำให้พื้นที่ถูกพัฒนาจริง ต้องมีแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลอันมีประโยชน์จากผู้คนต่างๆมารวมกัน