รวมโครงการเพื่อแม่ข่า

“TARA Donate เพื่อแม่ข่าชุมชนน่าเที่ยว”

เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชมคลองแม่ข่าและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น เงินที่ได้รับการสนับสนุนจะนำกลับมาใช้เพื่อช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวและการเป็นอยู่ของชุมชนคลองแม่ข่า ด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าไปปรับใช้ร่วมกับร้านค้าในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยค่อย ๆ ปรับตัวผ่านการใช้จ่ายด้วยเหรียญดิจิทัลเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น ผลักดันคลองแม่ข่าพัฒนาสู่ชมชุนต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล