“TARA Donate เพื่อแม่ข่าชุมชนน่าเที่ยว”

เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชมคลองแม่ข่าและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น เงินที่ได้รับการสนับสนุนจะนำกลับมาใช้เพื่อช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวและการเป็นอยู่ของชุมชนคลองแม่ข่า ด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าไปปรับใช้ร่วมกับร้านค้าในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยค่อย ๆ ปรับตัวผ่านการใช้จ่ายด้วยเหรียญดิจิทัลเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น ผลักดันคลองแม่ข่าพัฒนาสู่ชมชุนต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล

TARA Donate เกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาชุมชนคลองแม่ข่าสู่ชุมชนต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวในรูปแบบยุคดิจิตอล รวมถึงการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในชุมชนคลองแม่ข่า ด้วยการตัดสินใจใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนชุมชนเพิ่มมากขึ้น และ การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยการสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนในการเพิ่มศักยภาพในการขายสินค้าหรือบริการมากขึ้น ด้วยการปรับตัวของชุมชนคลองแม่ข่าสู่การท่องเที่ยวในรูปแบบยุคดิจิตอล

โครงการ “TARA Donate เพื่อแม่ข่าชุมชนน่าเที่ยว” ให้สิทธิพิเศษให้กับชุมชนหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ในการรับเงินสนับสนุนในการพัฒนาสู่ชุมชนต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวในรูปแบบยุคดิจิตอล เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในรูปแบบเหรียญดิจิทัล (เหรียญแม่ข่า) ซึ่งเป็นสกุลเงินเสมือนที่ใช้เป็นส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมชม สำหรับการซื้อสินค้าและบริการภายในชุมชนคลองแม่ข่า

โดยแบ่งเหรียญออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. MKT (MaeKha Token) เหรียญที่ได้จากการแจกจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวสำหรับใช้เป็นส่วนลด 50% ในการแลกเปลี่ยนสินค้าในพื้นที่คลองแม่ข่า
  2. MKC (MaeKha Cash) เหรียญที่ได้จากการโอนหรือเติมเงินสดเข้าไป เพื่อใช้เป็นส่วนต่างอีก 50% ของมูลค่าสินค้าหรือบริการกับทางร้านค้าภายในพื้นที่ชุมชนคลองแม่ข่า

ร้านค้าในชุมชนสามารถนำเหรียญแม่ข่าที่ได้จากนักท่องเที่ยวมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เต็มจำนวน ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพร้อมกันการพัฒนาชุมชนแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลโครงการ

TARA Donate

สนับสนุนโดย

เทศบาลนครเชียงใหม่ , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

ปีดำเนินการ

SEP, 2023

แชร์บน